Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Υποτροφίας σε έναν (1) υποψήφιο Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Ανθεκτικότητα Μανδυών από Ινοπλέγματα σε Ανόργανη Μήτρα»