Δ.Π.Μ.Σ. "Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού" (ΟΣΥΛ): Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για μεταπτυχιακές σπουδές