Πλήρωση δυο θέσεων Ευρωπαικής Εθελοντικής Υπηρεσίας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία