ΔΜΠΣ "Eπιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data science and Information Technologies)»