Πεδία συνεργασίας και ερευνητική δραστηριότητα ΟΚΑΝΑ και Ιονίου Πανεπιστηµίου