Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής-ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα